شهروند عزیز، با تفکیک ضایعات قابل بازیافت، از هزینه های پیدا و پنهان دفن پسماند جلوگیری کنیم.

 

 

 

فقط یک زمین داریم آن را با پسماند آلوده نکنیم.

 

 

 

کودکان را با مفهوم بازیافت آشنا کنید.

 

 

 

بازیافت نباید شعار باشد باید تلاش کنیم یک فرهنگ شود.

 

 

پاکی و طراوت محیط زیست را با تولید پسماند از بین نبریم.

 

 

جلوگیری از قطع درختان مساوی با تحویل کاغذهای باطله و روزنامه به غرفه های بازیافت

 

شهروند عزیز، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری، کاهش زباله و جدا سازی آن است.

 

 

با بازیافت پسماندها در حفظ منابع محیط زیست، فردای سبز به آیندگانمان هدیه کنیم.

 

 

شهروند عزیز، کاغذ پسماند نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم.

 

 

با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری، از استفاده غیرقانونی توسط افراد سودجو جلوگیری کنیم.

 

 

گذاشتن پسماند در خارج از نوبت زمان بندی =  آلودگی و نازیبایی شهر

 

 

برای جلو گیری از دفن بی رویه زائدات آنرا از ابتدا تفکیک کنیم.

 

 

برای جلوگیری از دفن بی رویه زائدات آن را از ابتدا تفکیک کنیم.