به منظور جلوگیری از ازدیاد سگ های ، اکیپ سازمان با دریافت گزارشات شهروندان و گشت زنی شبانه اقدام به معدوم نمودن سگها ولگرد در سطح شهر می نماید

 

 

تاریخ

قلاده معدوم شده

90/11/1

ــــــــــ

90/11/2

6

90/11/3

ــــــــــ

90/11/4

4

90/11/5

20

90/11/6

ــــــــــ

90/11/7

7

90/11/8

10

90/11/9

9

90/11/10

5

90/11/11

20

90/11/12

ــــــــــ

90/11/13

ــــــــــ

90/11/14

ــــــــــ

90/11/15

7

90/11/16

7

90/11/17

17

90/11/18

9

90/11/19

16

90/11/20

ـــــــــ

90/11/21

ــــــــــ

90/11/22

8

90/11/23

6

90/11/24

10

90/11/25

 

90/11/26

 

90/11/27

 

90/11/28

 

90/11/29

 

90/11/30