اعضای هیئت مدیره سازمان

محمدرضا قربانی

مدیرعامل و عضو علی البدل هیئت مدیره

 

سیدمهران عالم زاده

رئیس هیئت مدیره

امین روح الامینی

 

علی ایلاقی

عضو هیئت مدیره