اعضای محترم شورای سازمان

 

محمدرضا قربانی (مدیرعامل سازمان)

 

 

سید مهران عالم زاده شهردار کرمان و رئیس شورای سازمان

 

مسعود ماهانی پور

نماینده وزارت کشور و عضو شورای سازمان

 

حبیب اله دانش

کارشناس و عضو شورای سازمان